O gibanju (Statut, kontakt)

Društvo je bila formalna oblika združevanja posameznikov, ki se zavzemamo za trajnostni razvoj. Formalnost pomeni tudi stroške. Tako smo donacije in članarine pogosto trošili za dokumentacijo, financiranje bančnega računa in poročil javnim ustanovam.
Da bi se tega nekoristnega in nespodbudnega dela rešili, smo društvo spremenili v civilno iniciativo oz. gibanje. Ostajamo aktivni kot združeni posamezniki.

Statut opisuje vrednote in cilje, ki jih gibanje ohranja:
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11) je Občni zbor Društva za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas dne 15.11.2013 v Lenartu sprejel

STATUT
Društva za trajnostni razvoj
Slovenskih goric
Mi za vse nas

I. Uvodne določbe

 1. člen
Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju trajnostnega razvoja.

Člani so fizične osebe, strokovnjaki, raziskovalci in privrženci društva.
Društvo tvori in javnosti predlaga možne rešitve na odprta vprašanja, spodbuja razmislek in promovira dejanja, ki prispevajo k bolj vzdržnemu in harmoničnemu, po meri tako posameznika, kot okolja v katerem živi in celostno gledano nastrojenem razvoju okolja in družbe v Slovenskih goricah na tehničnem in socialnem področju.

Te rešitve bodo predvsem usmerjene k mirni, na trajnostnem razvoju temelječi ureditvi.

Društvo razvija koncepte bivanja in delovanja družbe v skladu z zakoni narave. Stremi k znanstvenemu pristopu pri reševanju ekoloških, socialnih in tehničnih problemov. Vse kar zagovarja je plod znanstvenih raziskav, opravljenih po vsem svetu s strani strokovnjakov različnih področij – je dosegljiva realnost glede na trenutno stopnjo tehnološkega razvoja in razpoložljivih naravnih virov.

 1. člen
Polno ime društva je Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas (v nadaljnjem besedilu društvo).

Kratko ime je Društvo Mi za vse nas.

Pri poslovanju lahko uporablja tudi svojo kratico DMVN.

Sedež društva je v Lenartu. Poslovni naslov je na Kraighejevi 19c.

V mednarodnih stikih se uporablja angleška izvedba imena in sicer, “Sustainable Development Association for Slovenske gorice We for all of us” ali „Association We for all of us“ ali nemška različica „Verein für Nachhaltige Entwicklung der Slovenske gorice (Windischen Pihel) Wir für uns Alle“
 1. člen
Društvo ima svoj znak in žig, ki ga določi Upravni odbor z dvotretjinsko večino.

 1. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
Upravni odbor lahko podeli pooblastilo tudi drugi fizični osebi, pod pogojem, da je le-ta član društva.

 1. člen
Društvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.
Javnost dela zagotavlja:
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko društvenega glasila, spletne strani in pošte,
 • preko javnih medijev.
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu z organiziranjem okroglih miz, tiskovnih konferenc ter da po potrebi na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij ter predstavnike javnih medijev.

II. Namen in naloge

 1. člen
Osnovni namen društva je iskanje odgovorov na bivanjska vprašanja trajnostnega razvoja in spodbujanja razmisleka o prihodnosti človeštva.

Društvo spodbuja razpravo, osvešča in daje predloge na področjih kot so:
 • vzdržen napredek,
 • pridelava prehrane in lokalna oskrba,
 • trajnostna gradnja iz lokalnih materialov,
 • varstvo okolja in restitucija uničenega ,
 • ravnanje z naravo,
 • varstvo človekovega bivalnega prostora,
 • skrb za zdravo bivalno okolje,
 • svetlobno onesnaževanje,
 • onesnaževanje s hrupom,
 • turizem in promocija vrednot društva med turisti za dolgoročni vzdržen turizem z visoko dodano vrednostjo,
 • uporaba energentov,
 • sonaravni razvoj kmetijstva za samooskrbo,
 • in glede drugih problematik, ki jih upravni odbor vključi v program dela.

Društvo lahko zaradi uresničevanja namenov in ciljev kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost vključuje vse dejavnosti iz nepridobitne dejavnosti, ki jih društvo opravlja za člane in nečlane društva (klasifikacija dejavnosti) :
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.290 Druga oskrba z jedmi
- I56.300 Strežba pijač
- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.130 Izdajanje časopisov
- J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- J58.190 Drugo založništvo
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J63.990 Drugo informiranje
- M69.103 Druge pravne dejavnosti
- M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
- R94.120 Dejavnost strokovnih združenj
- S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.

 1. člen
Osnovni namen iz 6. člena društva društvo uresničuje z:
 • zagotavljanjem pogojev za izvajanje izobraževalnih programov,
 • organiziranjem izobraževalnih prireditev in izvajanjem izobraževalnih in vzgojnih programov,
 • izdajanjem publikacij,
 • povezovanjem strokovnjakov,
 • sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini,
 • podeljevanjem priznanj za dosežke,
 • obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
 • povezovanjem v zveze društev in organizacij,
 • dajanjem predlogov aktov organom (predlogi zakonov, pravilnikov, odlokov Državnemu zboru, lokalnim skupnostim in drugim),
 • podpira posamezne kandidate ali liste kandidatov za pomembne funkcije, če oceni, da deluje v skladu z načeli društva, oz. se izreče proti programu (kandidata, liste ali stranke), če ocenjuje, da škoduje ciljem oz. namenu društva,
 • naročanjem izdelav študij ali raziskav določene teme za potrebe dela društva,
 • razpisovanjem seminarskih nalog in nagrad zanje na določene teme,
 • ukvarjanjem s pridobitno dejavnostjo in sicer z nudenjem storitev, s prodajo vstopnic za svoje prireditve, prodajo publikacij in drugih izdelkov, izposojanjem opreme, gostinskimi storitvami v okviru prireditev, prodajo svojih stvaritev, trženjem oglasnega prostora in drugim.

III. Članstvo

 1. člen
Vsakdo, ki sprejme statut, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član društva. Članstvo potrdi upravni odbor in o tem obvesti kandidata in občni zbor društva.
Če upravni odbor odkloni sprejem v članstvo, se kandidat lahko pritoži na občni zbor društva. Sklep občnega zbora je dokončen.
Član društva lahko postane tudi tujec.
Članstvo v društvu je prostovoljno.

 1. člen
Članstvo v društvu preneha:
 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem, če član društva kljub opozorilu ne plača članarine več kot eno leto,
 • z izključitvijo na podlagi odločitve organa društva,
 • s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če član kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto.

 1. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so:
 • da spoštujejo statut društva in skrbijo za ugled društva,
 • da uresničujejo sklepe organov društva,
 • da sooblikujejo in uresničujejo program društva,
 • da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter sprejemajo letni zaključni račun društva,
 • da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva,
 • da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja organov društva,
 • da redno plačujejo članarino.

Članarina se plačuje za posamezno leto med dvema občnima zboroma. Višino letne članarine predlaga upravni odbor občnemu zboru v potrditev. Plačila članarine so oproščeni člani v letu med rednima občnima zboroma, ko opravljajo funkcijo v organu društva.

 1. člen
Društvo ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana si pridobi oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.
Naziv častnega člana podeli občni zbor na predlog upravnega odbora.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.
Častni član je oproščen obveznega plačevanja članarine.


 1. člen
Društvo ima simpatizerje, ki jim na njihovo prošnjo pošilja informacije o svojem delovanju.
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali drugače pomagajo in ki delijo vrednote društva in delujejo v skladu z načeli društva. O sprejemu sponzorstva odloči upravni odbor.
Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

IV. Organi društva

 1. člen
Organi društva so:
 • Občni zbor,
 • Upravni odbor,
 • Predsednik društva,
 • Tajnik društva,
 • Blagajnik društva,
 • Nadzorni odbor,
 • Disciplinska komisija.

Občni zbor

 1. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.
Pristojnosti občnega zbora so, da:
 • sprejme statuta in druge akte društva,
 • voli in razrešuje organe, predsednika in tajnika društva,
 • sprejema program dela, finančno poročilo in finančni plan,
 • odloča o prenehanju delovanja društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin, katerih vrednost presega 1.000,00 eur,
 • odloča o višini članarine,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve ali sklepe organov društva,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana,
 • odloča o drugih zadevah v skladu s statutom in o zadevah, ki jih predlagajo člani ali organi društva v skladu z nameni in cilji društva.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

 1. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Redni občni zbor skliče upravni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v 30 dneh od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče občnega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni občni zbor lahko sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 1. člen
Sklic občnega zbora mora biti z dnevnim redom javno objavljen najmanj 14 dni pred dnevom občnega zbora.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so prisotni najmanj 3 člani.
Občni zbor sprejema sklepe z večino navzočih članov. Če občni zbor odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov, ob pogoju, da občnemu zboru prisostvuje najmanj polovica članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve vodi volilna komisija.
Volitve organov društva so tajne. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo ustrezno večino veljavnih glasov.

Upravni odbor

 1. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor ima poleg predsednika društva še šteje 2 člana, ki ju za dobo dveh let izvolijo člani izmed sebe. Število članov upravnega se poveča za 2 člana, če ima društvo na dan volitev med 40 in 60 člani in še za 2, če je članov več kot 60.
Izvolijo se lahko tudi nadomestni člani.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Dela lahko tudi na korespondenčnih sejah. Način dela se lahko določi s poslovnikom.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru neodločenega glasovanja, pretehta glas predsednika.
Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

 1. člen
Upravni odbor:
 • skrbi za uresničevanje programa dela društva,
 • sklicuje občni zbor ter pripravi ustrezno gradivo,
 • vodi finančno-materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin v vrednosti do 1.000 eur,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • odloča o zaposlitvi delavcev v društvu,
 • pripravlja predlog finančnega plana in finančnega poročila,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

Za izvajanje posameznih nalog lahko imenuje odbore ali predstavnike za določena vsebinska področja ali različna teritorialna območja (regijski, lokalnih).


Predsednik društva

 1. člen
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednik predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini.
Predsednika društva izvoli občni zbor za dobo 2 let brez možnosti takojšnje ponovne izvolitve. Mandat izteče z imenovanjem novega predsednika društva.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru članov in upravnemu odboru.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
Predsednik društva imenuje podpredsednika društva.

Tajnik

 1. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik, ki ga izvoli občni zbor za dobo 2 let, z možnostjo enkratne ponovne zaporedne izvolitve. Funkcijo opravlja do izvolitve novega tajnika.
Vodi evidenco članov in arhiv društva.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in mu poroča na občnem zboru.
Vabljen je na seje upravnega odbora in na njih sodeluje, nima pa pravice odločanja.

Blagajnik

 1. člen
Za finančno poslovanje skrbi blagajnik, ki ga izvoli občni zbor za dobo 2 let, z možnostjo enkratne ponovne zaporedne izvolitve. Funkcijo opravlja do izvolitve novega blagajnika.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in mu poroča na občnem zboru.
Vabljen je na seje upravnega odbora in na njih sodeluje, nima pa pravice odločanja.

Nadzorni odbor

 1. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.
Nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 let z možnostjo ponovne izvolitve.
Člani na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.
Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član drugih organov društva razen občnega zbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Dela lahko tudi korespondenčno.
Nadzorni odbor je vabljen na seje upravnega odbora in na njih lahko sodeluje, vendar brez možnosti odločanja.
Nadzorni odbor se izvoli, kadar ima društvo 20 ali več članov, sicer pristojnosti izvaja občni zbor.

Disciplinska komisija

 1. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih za dobo 2 let izvoli občni zbor z možnostjo ponovne izvolitve.
Člani izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika.
Sestaja se po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Član disciplinske komisije ne more biti hkrati član drugih organov društva razen občnega zbora.
Disciplinska komisija se izvoli, kadar ima društvo 20 ali več članov, sicer naloge izvršuje občni zbor.

 1. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava, so naslednje:
 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • poškodovanje društvene lastnine kot posledica naklepa ali hude malomarnosti,
 • dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.

 1. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so sledeči:
 • opomin,
 • javni opomin,
 • pisno opravičilo,
 • izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico do pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ. Rok za pritožbo je 8 dni.

V. Materialno in finančno poslovanje

 1. člen
Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarno knjigo društva ter materialne pravice.
S premoženjem upravlja upravni odbor.

 1. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor.

 1. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Sopodpisnik je blagajnik ali član upravnega odbora.

 1. člen
Dohodki društva so:
 • članarina,
 • sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in projektov,
 • sredstva, pridobljena na natečajih in razpisih,
 • sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,
 • darila, volila, zapuščine in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev,
 • sponzorska sredstva,
 • dohodki iz pridobitne dejavnosti,
 • dohodki iz materialnih pravic,
 • drugi prihodki.

 1. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društvo ter z veljavnimi predpisi s tega področja.
S posameznimi donatorji, financerji in sponzorji lahko upravni odbor sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.
Članu se na njegov predlog povrnejo izkazani oz. dokazani materialni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije v društvu. Znesek se lahko povrne tudi v obliki materialnega povračila.
Raziskave in podobno se lahko naroči po zbiranju ponudb in izboru najboljše glede na kakovost in ceno po predračunu. Predračunska cena se praviloma ne more spremeniti.
Mentorje za posamezne naloge se plačuje po tarifi, ki velja za določeno področje ali ki jo določi upravni odbor oz. glede na predračun storitve.

 1. člen
Finančno poslovanje društva se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi. Način vodenja knjigovodstva določi upravni odbor, nad poslovanjem pa neposredno bdi in ga izvršuje blagajnik.

 1. člen
Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, vendar se mu pravico odreče, če jo zlorablja.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo angažira finančnega strokovnjaka ali delo poveri zunanjemu izvajalcu.

VI. Končne določbe

 1. člen
Društvo preneha s svojim delom na podlagi zakona ali po volji članov in sicer s sprejetjem sklepa o prenehanju, ki ga sprejme občni zbor.
Sklep je sprejet, če zanj glasuje tričetrtinska večina vseh članov društva.
Če društvo preneha z delovanjem, pripade njegovo premoženje društvu s podobnim namenom delovanja.

 1. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovni občni zbor društva.
Stroški ustanovitve društva so stroški društva.
Uporabljati se začne z dnem, ko ga pristojni organ za notranje zadeve potrdi.Lenart, 15.11.2013


Predsednik Izak Matej Ciraj

Ni komentarjev: