torek, 22. december 2015

občni zbor

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas

2. redni Občni zbor

VABILO


Sklicujem občni zbor v četrtek 7. 1. 2016 ob 19.00 v Lenartu.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnost
2. Poročilo o delu društva v zadnjem letu
3. Finančno poročilo
4. Predstavitev kandidatov za predsednika društva, članov upravnega odbora in drugih organov (odvisno od števila članov)
5. Volitve predsednika (zastopnika) in funkcionarjev društva
6. Razno

Pred začetkom bosta določena overitelja zapisnika.

Določbe iz statuta:
»Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so prisotni najmanj 3 člani.
Občni zbor sprejema sklepe z večino navzočih članov. Če občni zbor odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzočih članov, ob pogoju, da občnemu zboru prisostvuje najmanj polovica članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve vodi volilna komisija.
Volitve organov društva so tajne. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo ustrezno večino veljavnih glasov.«

Vabim, da prijavite svojo kandidaturo za predsednika društva, člane Upravnega odbora, tajnika in blagajnika.

predsednik društvaIzak Matej Ciraj