ponedeljek, 23. junij 2014

VLOGA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV

Ena od pomembnih dejavnosti občin je priprava in izvedba prostorskih aktov. Nespoštovanje strokovnih načel, neznanje in profitni nameni so vzrok, da občine pogosto spodbujajo rabo prostora, ki zadovoljuje interese določenih posameznikov ali skupin ter lastne interese, ne pa javnega dobrega.

Občinski prostorski akti so: občinski strateški prostorski načrt (OSPN), občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del, ter za posamezno manjše področje urejanja občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

OSPN kot samostojen akt ni obvezen in ga občine pogosto izdelajo v okviru OPN, saj predstavlja strateške usmeritve za razvoj občine v prihodnosti.

Po veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju je krovni občinski razvojni prostorski dokument OPN. Ta dokument nadomešča starejše Prostorske ureditvene pogoje (PUP).

OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoje umeščanja objektov v prostor.

OPPN je prostorski akt, s katerim se v bistvenem predvsem podrobneje načrtujejo prostorske ureditve novih pozidav za zaključena območja urejanja.

V postopku priprave prostorskih aktov je treba sprejeti sklep o pripravi, pripraviti osnutek, pridobiti smernice, organizirati javno razgrnitev in javno razpravo, pripraviti stališča do predlogov in pripomb, predlog poslati v presojo instituciji na državni ravni ter na podlagi mnenja akt sprejeti na občinskem svetu.
Če občina sprejme prostorski akt brez upoštevanja vseh pozitivnih mnenj, lahko nosilec urejanja zahteva presojo akta na ustavnem sodišču in če pade, je bil denar za prostorski akt zapravljen.

Več informacij o vlogi občinskega prostorskega načrtovanja boste lahko pridobili na predavanju Društva arhitektov Pomurja, ki bo v četrtek 24. julija ob 20:00 v avli občinske stavbe na Sveti Ani. Več informacij najdete na www.zavsenas.si.

Vljudno vabljeni!

Društvo Mi za vse nas v sodelovanju z D.A.P.

Drago Weinhandl

torek, 03. junij 2014

Gradbeno in prostorsko načrtovanje skozi čas

V naslednji seriji člankov želimo izpostaviti pomembnost sodelovanja stroke pri prostorskem načrtovanju. Kaj vse je pomembno, da je urbanizacija podeželja, razvoj podeželja in ohranjanje narave usklajeno?

Prvi članek iz te serije povzema razvoj gradbenega in prostorskega načrtovanja skozi čas (str. 14). Vprašanje, ki ga puščamo neodgovorjenega je, kateri sistem urejanja okolja je bil najbolj učinkovit: tisti, kjer je veljal en predpis ali obdobje, ko velja veliko predpisov. Prav tako ne odgovarjamo na vprašanje odnosa ljudi do urejanja urbanizacije, odnosa do splošnih medčloveških pravil (danes so to zakoni in pravilniki), ampak prepuščamo odgovore razumnemu bralcu.

Razmišljanje bomo zaokrožili s predavanjem o Vlogi občinskih prostorskih načrtov, kjer bomo gostili ga. Andrejo Benko iz Društva arhitektov Pomurja, ki bo v četrtek 24.7.2014 ob 20.00 na Sveti Ani.

Društvo Mi za vse nas